Komisija, pamatojoties vecāku iesniegumu, izvērtē bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, sniedz atzinumu par bērnam piemērotāko izglītības programmu vai iesaka atbalsta pasākumus mācību procesā. Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas ieteikumu, komisija izvērtē nepieciešamību bērnam saistībā ar veselības problēmām izglītību turpināt mājās.

 

Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas pēc nepieciešamības, bērnu piesakot uz konsultāciju pie speciālistiem telefoniski  (tālruņa numurs 67511497) vai elektroniski uz e-pasta adresi iveta.mantromovica@jurmala.lv, vai klātienē Izglītības nodaļā Dubultu pr.1., lit.1 2.kabinetā. Komisijas sēdes notiek pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” telpās, Lībiešu ielā 21.

 

Uz komisijas sēdi ierodas bērns un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.

 

Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā;

izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāku personu apliecinošs dokuments;

ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;

ja iespējams, psihologa atzinums;

ja bērna jau apmeklē izglītības iestādi, izglītības iestādes informācija par bērnu vai bērna raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;

ja bērns komisiju apmeklē atkārtoti, un iepriekš ieteikta speciālās izglītības programma vai atbalsta pasākumi, tad kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns vai rehabilitācijas pasākumu izvērtējumu dinamikā;

sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

citi dokumenti atbilstoši bērna traucējumu veidam pēc Komisijas pieprasījuma.

 

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, komisija rakstiski sniedz atzinumu par bērna spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošāko izglītības programmu. Atzinums iesniedzams izglītības iestādē, kuru bērns apmeklē.

 

Iesnieguma veidlapas paraugs pedagoģiski medicīniskajai komisijai

Izglītības iestādes informācija pedagoģiski medicīniskajai komisijai