Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 350
"Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"

 

Pielikumi:

- 1. pielikums "Apliecības veidlapas paraugs" uz 1 lapas
- 2. pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 59 lapām
- 3. pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" 56 lapām
- 4. pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 54 lapām
- 5. pielikums "Pedagoga logopēda profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 49 lapām
- 6. pielikums "Sociālo pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 57 lapām
- 7. pielikums "Izglītības psihologa profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" uz 60 lapām
- 8. pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 22 lapām
- 9.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 21 lapas
- 10. pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 21 lapas
- 11. pielikums "Pedagoga logopēda darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 20 lapām
- 12. pielikums "Sociālā pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 24 lapām
- 13. pielikums "Izglītības psihologa darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" uz 21 lapas
- 14. pielikums "Iesniegums" uz 3 lapām
- 15. pielikums "Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa" uz 14 lapām
- 16. pielikums "Pedagoga darba pašvērtējums" uz 54 lapām
- 17.pielikums "Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējums" uz 52 lapām