Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveide
Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveide
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

30.09.2016
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam projekts “Kopā esam”
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam projekts “Kopā esam”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

30.09.2016
Urban Innovative Actions apakšprogramma “Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”
Urban Innovative Actions apakšprogramma “Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem – SIA Norden Cometics, Rīgas Stradiņa universitāti, SIA “Arbor Medical Korporācija”.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas ekonomiskajai specializācijai, radīt mūsdienīgu un inovatīvu pētniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas centru (Wellness Lab), kurā tiktu izveidoti atbilstoši apstākļi vietējo dabas resursu pētniecībai un inovatīvu produktu radīšanai, nodrošinot tehnisko aprīkojumu un izveidojot piemērotas darba vietas pētniecības aktivitāšu veikšanai un produktu testēšanai

30.09.2019
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Viedā parkošanās”/„Smart Parking”
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Viedā parkošanās”/„Smart Parking”
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem Rīgas pilsētas domes Satiksmes departamentu, Ventspils Digitālo centru, SIA Mobilly, Hamburgas Lietišķo Zinātņu Universitāti (Vācija), Kauņas pašvaldību (Lietuva), Turku Universitāti (Somija), Vaxjo pilsētu (Zviedrija), Guldborgsundas pašvaldību (Dānija), Karlskronas pašvaldību (Zveidrija), Rzeszovas Reģionālās Attīstība Aģentūru (Polija), Tartu pašvaldību (Igaunija), SIA Mobi Lab (Igaunija), SAMK (Somija).

Samazināt satiksmes plūsmu, kā arī gaisa piesārņojumu pilsētās, uzstādīt sensorus un izveidot mobilo aplikāciju brīvo autostāvvietu meklēšanai.

31.05.2020
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history”
iesniegts

Jūrmalas pilsētas muzejs, sadarbībā ar projekta vadošo partneri- Veru Institūtu un projekta partneriem Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju, Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli - Brīvdabas muzeju, Monistes muzeju, Pelvas zemnieku muzeju.

31.01.2019
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Zaļais maršruts – pilsētu dārzi un parki/ The Green Route - living gardens and parks”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Zaļais maršruts – pilsētu dārzi un parki/ The Green Route - living gardens and parks”
iesniegts Jūrmalas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri- Tartu Universitātes Pērnavas koledžu (Igaunija) un projekta partneriem Cēsu novada domi, Tukuma novada domi, Otepas pašvaldību (Igaunija), Pērnavas pilsētas domi (Igaunija), Vīlandes apriņķa pašvaldību (Igaunija).

Attīstīt un veicināt kolekciju dārzu un pilsētu parku un dārzu maršrutu izveidi, dažādojot iespējas palielināt savu ikdienas labsajūtu ar aktīvu brīvā laika pavadīšanu dabā, kā arī veicināt izpratni par Latvijas un Igaunijas dārzu un dabas taku daudzveidību.

31.01.2019
NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
tiek īstenots Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta partneri - Plānošanas reģioni, labuma guvēji plānošanas reģionos esošās pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

02.03.2016
Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016"
Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016"
tiek īstenots

 veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

31.01.2017
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
tiek īstenots

atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

31.12.2018
"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas plānošanas reģionu un projekta partneriem - Latvijas Lauksaimniecības universitāti, biedrību "Baltijas krasti", Tukuma novada pašvaldību, Salaspils novada domi.

veikt izpēti gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Jūrmalas pašvaldības teritorijā, veicot gruntsūdens līmeņa novērojumus, kartēšanu, gruntsūdens matemātiskā modeļa izstrādi, rekomendāciju un vadlīniju izstrādi gruntsūdens līmeņa dabiskiem pārvaldības pasākumiem.

30.06.2020
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekts "PROTI un DARI"
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekts "PROTI un DARI"
tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Dalība darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija"
Dalība darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija"
tiek īstenots Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

 palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

01.12.2018
EEZ projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
EEZ projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
tiek īstenots Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKODOMA". Projekta partneri - Jūrmalas pilsētas dome, Salaspils novada, Saldus novada un Liepājas pilsētas pašvaldības.
  • nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti;
  • paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām - to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).
30.04.2016
NFI projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
NFI projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
tiek īstenots Latvijas Pašvaldību savienība. Projekta partneri - Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kā arī 63 Latvijas pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Jūrmalas pilsētas domes līdzdalības mērķis ir veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros.

30.04.2016
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
tiek īstenots Lielupes ostas pārvalde, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) un projekti partneriem - Kurzemes plānošanas reģionu; Rīgas plānošanas reģionu; Mērsraga ostas pārvaldi; Skultes ostas pārvaldi; Salacgrīvas ostas pārvaldi; Pāvilostas ostas pārvaldi; Toila jahtu ostu; Kärdla jahtu ostu; Kaberneeme jahtu ostu; Saarte Liinid AS

Uzlabot mazo ostu, tai skaitā Lielupes ostas, pakalpojumu kvalitāti Centrālās Baltijas jūras reģionā un radīt labāku priekšstatu par ostu tīklu starp mērķa grupām.

31.08.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland) un projekta partneriem - New Factory ltd (Somija); Norrköping Science Park AB/ Demola East Sweden (Zviedrija); Latvian IT Clu

Attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

30.09.2018
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu (Latvija), Skane reģionu (Zviedrija), Gotlandes reģionu (Zviedrija), Somijas Dienvidri

Sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus ("zilā izaugsme"), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas

31.12.2018
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
tiek īstenots

Informācija par projektu SIA "Jūrmalas ūdens" mājas lapā www.jurmalasudens.lv